Helga

26 tekstów – auto­rem jest Hel­ga.

.

Tu­wim Julian

Kar­ta z dziejów ludzkości


Spot­ka­li się w święto o piątej przed kinem
Miej­sco­wa idiot­ka z tu­tej­szym dziw­ny czlo­wiek em.

Tu­tej­sza idiot­ko! - rzekł dziw­ny czlo­wiek miej­sco­wy -
Czy prag­niesz pójść ze mną na film przebojowy?

Miejscowa [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 10 grudnia 2016, 22:46

...życie nie baj­ka, jed­nak jest słod­kie,ulot­ne,ro­zumiesz? jak wa­ta cuk­ro­wa zja­dana w pos­pie­chu,żyć by szu­kać sen­su w tym sy­fie,uwierz,nic nie zro­zumiesz,przez pal­ce prze­lecą te błache a naj­piękniej­sze chwi­le. A Ty obudzisz się po wschodzie słońca,z pękiem si­wy włosów, i zab­raknie wte­dy siły żeby poczuć smak wszys­tkiego,co naj­lep­sze,czy war­to żyć nie kusząc losu?. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 lipca 2014, 07:38

Szczęście jest har­mo­nią,spo­ko­jem. Wy­ni­ka z nas sa­mych i wy­ma­ga mądrości.
Za­war­te jest w świecie,w życiowej szarości
.Og­ra­nicze­ni są ci, którzy tkwią w bez­czyn­ności,obierając so­bie ścieżkę pełną sztucznej radości.
Umyślnie zmieniając swój stan świado­mości. Niszcząc umysł i ciało..tkwiąc w jed­nym pun­kcie.Zapląta­ni w so­bie, nie znając in­nej dro­gi.
Prze­gapiają prawdę,krocząc obok życia ,które jest jed­no i niepowtarzalne. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 lipca 2013, 01:05

Dla Ciebie ''błachy prob­lem'' a dla mnie dra­mat bez przyszłości.Ty mówisz,że mnie kochasz,ja nie dos­trze­gam tej ''miłości'' Myślę,że obo­je gdy­byśmy się ro­zumieli mog­li byśmy dążyć do przyszłości,lecz po co się wciąż sta­rać bez mo­jej ra­dośći. BEZ POŚWIĘCE­NIA NIE MA MIŁOŚCI. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 czerwca 2013, 04:28

,,bez Ciebie nie ma połowy mnie, przyszłość bez Ciebie nie is­tnieje , a z Tobą bra­kuje mi siebie, gdzie mo­je życie? tyl­ko moje?...'' 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 maja 2013, 00:07

marze­nia nakłaniają do działania, nie spełnione dają mo­tywac­je do czy­nu.Nikt nie ma spełnionych wszys­tkich swoich marzeń, na­wet gdy się ma wszys­tko, człowiek zaw­sze szu­ka cze­goś no­wego.Do­piero gdy życie się kończy,do­cenia się wszystko.Życie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 maja 2013, 16:15

nie ważne co,nie ważne gdzie,nie is­totne jak,i nie naj­ważniej­sze że nie wy­pada, liczy się tyl­ko to ja­kimi jes­teśmy ludźmi, pat­rz ko­mu ufasz,to jed­na zasada. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 kwietnia 2013, 23:15

Płaczący deszcz
Mil­cząca róża
Wszys­tko mści się i wbi­ja w krzyż
Wszys­tko ciąży w dół ... zwiędły liść.
Smo­lis­te niebo
- Nad­ciąga burza
Boisz się kościel­nej ce­li. KAT 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 6 kwietnia 2013, 07:20

dzięki to­bie mo­je wyjątko­wo miękkie ser­ce zaczy­na bez­powrot­nie po­ras­tać kamieniem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 marca 2013, 11:26

Bo szczęśli­wy jest ten, który pot­ra­fi do­cenić każdy dzień ... ;*;*;* WIOS­NA tak blis­ko ;)) 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 marca 2013, 14:25
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Helga

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 lipca 2014, 11:29Moreno sko­men­to­wał tek­st ...życie nie baj­ka, jed­nak [...]

13 lipca 2014, 11:06Irracja sko­men­to­wał tek­st ...życie nie baj­ka, jed­nak [...]

13 lipca 2014, 07:38Helga do­dał no­wy tek­st ...życie nie baj­ka, jed­nak [...]